Credit Bank
KHON KAEN UNIVERSITY
Copyright © 2022
ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง
การติดต่อสอบถาม
นายสมโภชน์ ถิ่นปรุ
หัวหน้างานหลักสูตรและสหกิจศึกษา
อีเมล:
somthi1@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน:
42389
โทรศัพท์มือถือ:
084-277-2279
ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
อีเมล:
spiyaw@kku.ac.th
โทรศัพท์ภายใน:
44762
โทรศัพท์มือถือ:
081-173-7449